Política de qualitat


L’Institut Bernat el Ferrer disposa d’un sistema integrat que inclou les normes UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 45001:2018 i UNE-EN ISO 14001:2015 i d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa.

A l’institut Bernat el Ferrer s’ha inclòs la qualitat, la seguretat i salut al treball i la gestió ambiental en la seva filosofia i estratègia.

L’actuació de l’Institut, d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre, està dirigida a:

  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat i les famílies, així com dels usuaris dels serveis que presta el centre i els seus grups d’interès
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà de l’Institut per tal d’assegurar un excel·lent nivell de satisfacció.
  • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta.
  • Potenciar el coneixement de la tecnologia per adaptar-se a l’evolució de la societat.
  • Preveure actuacions per minoritzat els riscos laborals a la feina diària dels treballadors i vetllar per la seva seguretat i salut en l’àmbit del treball.
  • Reduir i prevenir la contaminació ambiental controlant els impactes ambientals de les nostres activitats i millorant de forma contínua les pràctiques ambientals que es porten a terme a l’institut.
  • Treballar per acostar-se als Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment en l’àmbit mediambiental.
  • Formar els diversos sectors de la comunitat educativa perquè siguin conscients de les mesures de seguretat que cal tenir quan s’usa internet, de la responsabilitat personal en l’ús dels aparells i del respecte als drets de les altres persones.

Aquests compromisos afecten l’institut en la seva totalitat i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu en vetllarà i en facilitarà l’assoliment a través de la gestió i amb els mitjans de que disposi.

Scroll to Top
Aquesta web utilitza cookies. Pots veure la política de cookies mitjançant el següent enllaç:    Veure Política de cookies
Privacidad