CFGS Desenvolupament d’aplicacions web (DAW)


Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions web, i aprendràs a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, complint els criteris de seguretat, accessibilitat i usabilitat.

Experiència alumnes de cicles formatius d’informàtica

Titulació

Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d’aplicacions web Aquesta titulació permet:

 • accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior
 • cursar un altre cicle formatiu de grau superior,
 • accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat per a cada estudi universitari.

Competència general

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Àmbit professional

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses o entitats públiques o privades tant per compte propi o aliè, portant a terme les seves funcions en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns Web (intranet, extranet i internet).

Principals ocupacions i llocs de treball

Les ocupacions i llocs de treball més habituals són:

 • Programador o programadora web
 • Programador o programadora Multimèdia.
 • Desenvolupament de aplicacions en entorns Web

Durada i horari

Durada
Cicle Formatiu de Grau Superior de 2000 hores distribuïdes en 2 cursos en modalitat DUAL.

Horari

 • 1r curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h
 • 2n curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h

Possibilitat de fer modalitat 3 x 2 (2 cicles en 3 anys)

Aquest cicle es pot realitzar en aquest centre amb la modalitat 3 x 2, és a dir, realitzar els cicles de (Administració de sistemes informàtics i xarxes (ASIX) i Desenvolupament d’aplicacions web (DAW) en 3 anys, estalviant 1 any en total i obtenint les dues titulacions.

Requeriments per accedir al cicle formatiu

 • Alumnes amb batxillerat.
 • Mitjançant la prova d’accés.
 • Alumnat amb cicle de grau mitjà

Relació de mòduls professionals

MòdulDenominacióCurs
1Implantació de sistemes operatiusPrimer
2Gestió de bases de dadesPrimer
3Programació bàsicaPrimer
4Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informacióPrimer
5Entorns de desenvolupament Segon
6Desenvolupament web en entorn clientSegon
7Desenvolupament web en entorn servidorSegon
8Desplegament d’aplicacions webSegon
9Disseny d’interfícies webPrimer
10Formació i orientació laboralSegon
11Empresa i iniciativa emprenedoraSegon
12Projecte dessenvolupament d’aplicacions webPrimer
13Formació en centres de treballSegon

Empreses col·laboradores

Tens alguna pregunta?

ESCRIU a : fp@www.bernatelferrer.cat

També pots trucar al telèfon: 93 668 3762 , pregunta per un professor del departament d’informàtica

Scroll to Top