CFGS Automatització i robòtica industrial (ARI)


Titulació

Tècnic o tècnica superior en Automatització i Robòtica Industrial. Aquesta titulació permet:

 • accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior
 • cursar un altre cicle formatiu de grau superior
 • accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits/mòduls que s’hagin determinat per a cada estudi universitari.

Competència general

Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d’aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

Àmbit professional

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •  cap d’equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d’automatització industrial;
 •  verificador o verificadora d’aparells, quadres i equips elèctrics;
 •  cap d’equip en un taller electromecànic;
 •  tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial;
 •  tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial;
 •  projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial;
 •  projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial;
 •  projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial;
 •  programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials;
 •  tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric;
 •  dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

Durada i horari

Durada
Cicle Formatiu de Grau Superior distribuït en 2 cursos en modalitat DUAL.

Horari

 • 1r curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h
 • 2n curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h

Requeriments per accedir al cicle formatiu

 • Alumnes amb batxillerat.
 • Mitjançant la prova d’accés.
 • Alumnat amb cicle de grau mitjà

Relació de mòduls professionals

MòdulDenominacióCurs
1Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulicsPrimer
2Sistemes seqüencials programablesPrimer
3Sistemes de mesura i regulacióPrimer
4Sistemes de potènciaPrimer
5Documentació tècnica en automatització i robòtica industrialPrimer
6Sistemes programables avançatsSegon
7Robòtica industrialSegon
8Comunicacions industrialsSegon
9Integració de sistemes d’automatització industrialSegon
10Informàtica industrialPrimer
11Formació i orientació laboralPrimer
12Empresa i iniciativa emprenedoraSegon
13Projecte d’automatització i robòtica industrialSegon
14Formació en centres de treballSegon
15Mòdul dual en automatització i robòtica industrialSegon

Tens alguna pregunta?

ESCRIU a : fp@bernatelferrer.cat

També pots trucar al telèfon: 93 668 3762, pregunta per un professor del departament elèctric.

Scroll to Top