CFGS Automatització i robòtica industrial (ARI)


Titulació

Tècnic o tècnica superior en Automatització i Robòtica Industrial.

Aquesta titulació permet

 • accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior
 • cursar un altre cicle formatiu de grau superior
 • accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits/mòduls que s’hagin determinat per a cada estudi universitari.

Competència general

Aquests estudis postobligatoris capaciten per a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i la posada en marxa dels esmentats sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

Àmbit professional

Aquest professional exercirà l’activitat en empreses, públiques i privades, relacionades amb els sistemes automàtics industrials, en les àrees de disseny, muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral amb les següents ocupacions i llocs de treball:

 • Cap d’equip de supervisió de muntatge de sistemes d’automatització industrial.
 • Cap d’equip de supervisió de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Verificador d’aparells, quadres i equips elèctrics.
 • Cap d’equip en taller electromecànic.
 • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Tècnic de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial.
 • Programador-controlador de robots industrials.
 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.
 • Dissenyador de circuits i de sistemes integrats a automatització industrial.

Durada i horari

Durada

Dos cursos acadèmics, en total 2000 hores (1650 hores a l’institut i 350 hores al centre de treball). Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.
Tindràs la possibilitat de fer la Formació Professional en modalitat FP Dual. Això et permet treballar el segon curs a una empresa que col·labora amb nosaltres mentre et treus el cicle formatiu. Acabaries el cicle i tindries experiència laboral; tot en dos anys!

Horari

 • 1r curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h
 • 2n curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h

Requeriments per accedir al cicle formatiu

 • Alumnes amb batxillerat.
 • Mitjançant la prova d’accés.
 • Alumnat amb cicle de grau mitjà

Relació de mòduls professionals

MòdulDenominacióCursHoresContingut
1Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulicsPrimer132Automatització elèctrica cablada Automatització pneumàtica i electropneumàtica Automatització hidràulica i electrohidràulica
2Sistemes seqüencials programablesPrimer132Instal·lació i muntatge de PLC’s Programació de PLC’s Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials
3Sistemes de mesura i regulacióPrimer99Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament Sistemes de regulació automàtica Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades
4Sistemes de potènciaPrimer132Configuració d’instal·lacions elèctriques Màquines elèctriques Electrònica de potència
5Documentació tècnica en automatització i robòtica industrialPrimer99Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial
6Sistemes programables avançatsSegon66Sistemes avançat de control industrial Sensors avançats
7Robòtica industrialSegon99Configuració de robots industrials Programació de robots industrials Manteniment de robots industrials Servo accionaments
8Comunicacions industrialsSegon132Estructures i protocols de comunicacions industrials Sistemes de control i supervisió de processos Xarxes industrials Sistemes d’accés remot a processos industrials
9Integració de sistemes d’automatització industrialSegon99Integració i sistemes d’automatització industrial Muntatge, programació i ajust dels sistemes Posada en marxa dels sistemes d’automatització Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització
10Informàtica industrialPrimer99Equips, xarxes locals i entorn Web Programació d’equips i sistemes industrials
11Formació i orientació laboralPrimer99Incorporació al treball Prevenció de riscos laborals
12Empresa i iniciativa emprenedoraSegon66Empresa i iniciativa emprenedora
13Projecte d’automatització i robòtica industrialSegon66Projecte d’automatització i robòtica industrial
14Formació en centres de treballSegon350 
15Mòdul dual en automatització i robòtica industrialSegon330 

Projecte destacat d’alumnat que ha cursat aquest grau

Projecte SESAI curs 18-19: https://www.youtube.com/watch?v=fHPOqSk7cWg

Tens alguna pregunta?

ESCRIU a : fp@www.bernatelferrer.cat

També pots trucar al telèfon: 93 668 3762, pregunta per un professor del departament elèctric.

Scroll to Top