portes obertes 2017

Sistemes de Regulació i Control Automàtics

Aquest cicle queda substituït pel cicle "Automatització i Robòtica Industrial" des del curs 2011-2012

 

Cicle Formatiu de Grau Superior de 2000 hores distribuïdes en 2 cursos que inclou 350 hores de pràctiques en empreses. L'horari marc del cicle és de 16:10h fins 21:15h.

Què t'ensenyarà aquest cicle?

Aquest Cicle abasta l'estudi d'equips i instal·lacions automàtiques de mesura, control i regulació per a màquines, processos i aplicacions industrials en general. També l'estudi de projectes per dirigir i coordinar l'execució i el manteniment dels sistemes automàtics. Sempre optimitzant els recursos humans i materials, i en les condicions de qualitat, seguretat i costos acordats.

On treballaràs?

 • Tècnic en definició, anàlisi i desenvolupament de projecte d'equips i sistemes automàtics.
 • Projectista electrònic.
 • Tècnic en automatització.
 • Tècnic en instrumentació industrial.
 • Tècnic en control de processos.
 • Tècnic en suport a la producció.
 • Tècnic en electricitat industrial.
 • Tècnic en electrònica industrial.
 • Tècnic en manteniment industrial.
 • Tècnic en informàtica i comunicacions industrials.
 • Tècnic en control i regulació de màquines elèctriques i processos industrials.

Què estudiaràs?

 • Sistemes de control seqüencial.
 • Sistemes de mesura i regulació.
 • Informàtica industrial
 • Comunicacions industrials
 • Sistemes electrotècnics de potència.
 • Gestió del desenvolupament de sistemes automàtics.
 • Administració, gestió i comercialització d'una petita empresa.
 • Desenvolupament de sistemes seqüencials.
 • Desenvolupament de sistemes de mesura i regulació.
 • Qualitat.
 • Seguretat en les instal·lacions de sistemes automàtics.
 • Relacions en l'àmbit de treball.
 • Formació i orientació laboral
   

 

Amb quins recursos materials comptaràs en el nostre Institut:

Al llarg del procés de formació disposaràs dels materials, equips i programes informàtics actuals més adients per poder fer l'aprenentatge en les millors condicions i amb el major profit.

Aules taller:

Aules taller
- Pannell individual per al muntatge de pràctiques cablejades d'automatització de processos.
- Motors, maquetes i altres aparells de mesura necessaris per a la comprovació i simulació de processos automàtics.
- Entrenadors per al muntatge i comprovació ràpida de pràctiques.

Aula laboratori de regulació i comunicacions industrials:

- Autòmats programables Siemens.
- Robot cartesià de dos eixos + control + programadora.
- Controls de posició pneumàtics.
- Bancs de màquines elèctriques per fer assaigs.
- Reguladors tot o res, PID, etc.
- Circuits condicionadors de senyals.
- Equips de mesura: Polímetres, oscil·loscopis, analitzadors de xarxes.
- Ordinadors equipats amb els programaris necessaris.
- Pannells de simulació de processos amb pneumàtica proporcional.
- Equips de control d'arrencada i velocitat per a motors de c.a.III.
- Bussos de camp de comunicació: Asi, Ethernet.
- Maquetes per fer comunicacions i tractaments de senyals.

Aula d'autòmats programables (PLC,s):

- Autòmats programables SIEMENS.
- Entrenadors d'electropneumàtica per a simulació de processos digitals i analògics.
- Ordinadors equipats amb els programaris necessaris.

Cèl·lula de programació flexible (8 estacions):

- Cada estació suposa ordinador, autòmat programable SIEMENS, pannell d'operador i programa d'adquisició i tractament de dades (SCADA).
- Robot industrial.
- Programació de Robots.
- Xarxa de comunicacions d'autòmats ASI.
- Cèl·lula industrial i Sistema Modular de Producció (MPS) de Festo.
 

Aula d'electropneumàtica i electrohidràulica:

- Entrenadors per al muntatge i comprovació ràpida de pràctiques de pneumàtica, electropneumàtica i hidràulica.

Aula d'ordinadors:

- Tractament de textos (informes i documentació de pràctiques).
- Dibuix industrial CAD; dibuix elèctric CAD-CAE, pneumàtic i hidràulic.
- Programes de simulació de circuits.
- Programes de càlcul de circuits.
- Programa Llenguatge C.
- Programes per a programació d'autòmats.

 

Què prodàs estudiar en el futur?

Un cop aconseguit el títol de tècnic, existeix la possibilitat de continuar la formació:

 • Diplomatura de màquines navals
 • Diplomatura de navegació marítima
 • Diplomatura d'òptica i optometria
 • Diplomatura de radioelectrònica naval
 • Arquitectura tècnica
 • Enginyeria tècnica de telecomunicació (totes les especialitats)
 • Enginyeria tècnica en informàtica (totes les especialitats)
 • Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats) *
  Hi ha una correspondència entre les especialitats d´ Electricitat, i Electrònica industrial d'aquesta carrera universitària i el cicle cursat, que pot arribar fins a un màxim del 30% dels crèdits lectius. Per als alumnes que hagin superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris de primer cicle. Per conéixer les correspondències que s'han establert, es pot consultar l'adreça: http://www.xtec.cat/fp
 • Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
 • Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats)
 • Enginyeria tècnica d'obres públiques (totes les especialitats)
 • Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats)
 • Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats)
 • Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les especialitats)
 • Enginyeria tècnica en disseny industrial
 • Enginyeria de telecomunicació
 • Llicenciatura de física
 • Llicenciatura de matemàtiques

Per a més informació general fitxa del cicle a gencat.