portes obertes 2017

Projecte de qualitat i millora contínua

Informació projecte QUALITAT

Missió del Projecte:

La missió del Projecte és la d’ajudar i donar suport, als centres públics de Catalunya que imparteixen al menys dos cicles de formació professional i als centres d’ensenyaments artístics i especialitzats, a definir, establir, implantar i mantenir el seu propi sistema de gestió basat en els principis de la qualitat.
- L’aplicació de la millora contínua en totes les activitats del centre.
- La satisfacció d’aquells que reben o utilitzen, directa o indirectament, els serveis que el centre ofereix: alumnat, famílies, empreses, centres superiors, entorn social,...
- La satisfacció de l’equip humà que hi treballa.
- L’excel·lència en els resultats.
I, que garanteixi la transparència de la informació, generi confiança als nostres usuaris i faciliti la mobilitat del nostre alumnat per a la seva inserció laboral, en un mercat cada vegada més exigent i globalitzat.  
 

Descripción: INCIDÈNCIES.PNG
Enllaç detecció d’incidències i/o no conformitats:
Aquí pots comunicar qualsevol incidència que creguis rellevant en el desenvolupament de la teva feina. La comissió de qualitat, amb l'equip directiu, decidiran quin tractament se li dona i et donarem una resposta amb les accions realitzades.
 
Moltes gràcies!
             Avisos de manteniment informàtic / Audiovisual
INFO1, INFO2, INFO3, taller administratiu, secretaria, dep. lletres, aula de dibuix i biblioteca
  • Departament informàtica
Aules del departament informàtica
  • Departament elèctric
Aules del departament elèctric
Material audiovisual del centre, incidències a la xarxa informàtica del centre, tant de cable com inhalàmbrica
En aquest formulari els caps de departament poden sol·licitar altes, baixes i variacions de dades a l'inventari general del centre

 

Per a qualsevol altre dubte us podeu adreçar al coordinador de qualitat de l’institut a l’email qualitat@bernatelferrer.cat