portes obertes 2017

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Cicle Formatiu de Grau Mig de 2000 hores distribuïdes en 2 cursos que inclou 350 hores de pràctiques en empreses. L'horari marc del cicle és de 8:00 a 14:30 a primer i de 15:15h a 21:15h a segon

Què aprendràs?

L'objectiu d'aquest cicle és formar persones responsables en el muntatge i manteniment d’intal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant la normativa i reglamentació vigent, protocols de seguretat i riscos laborals assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Formació en els centres de treball (FCT), mitjançant un conveni que subscriuen l'institut i l'empresa.

 

 

Formació professional DUAL

 
Aquest cicle s'organitza amb formació dual a l'emrpesa

 

Relació de mòduls professionals

 

Mòdul
Denominació
Curs
1
Automatismes industrials
Primer
2
Instal·lacions elèctriques interiors
Primer
3
Instal·lacions de distribució
Segon
4
Infraestructures comunes de telecomunicació
Segon
5
Instal·lacions domòtiques
Segon
6
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Primer
7
Màquines elèctriques
Segon
8
Instal·lacions elèctriques especials
Segon
9
Electrònica
Primer
10
Electrotècnia
Primer
11
Formació i orientació laboral
Primer
12
Empresa i iniciativa emprenedora
Primer
13
Anglès tècnic
Segon
14
Síntesi
Segon
15
Formació en centres de treball
Segon
 

Durada:

 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà distribuït en 2 cursos en modalitat DUAL.
 
 

L'horari marc del cicle és:

 
1r curs: matins (de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h)
2n curs: tardes (de dilluns a divendres) de 15:15h a 21:15h
 

Titulació: Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Amb aquest títol s’obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i obtenir el carnet d’instal·lador.

 

 

Accés:

  • Alumnes amb el graduat en ESO.
  • Mitjançant la prova d'accés. 
  • Curs d’accés als cicles de grau mitjà -CAM- (duració un any).
Més informació a:
 
 

Continuïtat d'estudis:

 
Accés a altres cicles formatius de grau mitjà per adquirir una formació complementària.
Accés al curs específic d’accés als cicles de grau superior.
Accés al Batxillerat.
Accés a un CFGS, un cop superada la prova d'accés.
Accés a un CFGS de la mateixa família que la del cicle mitjà que s’ha cursat.
 
 

Quan acabis de què treballaràs?

 

·   Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis.
·   Instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics.
·   Electricista de construcció.
·   Electricista de manteniment.
·   Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics.
·   Muntador o muntadora d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.
·   Instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges.
 
 

On treballaràs?

 
Aquest professional exercirà l’activitat en petites i mitjanes empreses, majoritàriament privades, dedicades al muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics; ja sigui per compte propi o aliè.